Δράση Ι

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η επιχείρηση ΕΝΑΥΣΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 50.000 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

ΕΣΠΑ-GR
ΕΣΠΑ-perifereia kentrikis makedonias-eidiki ypiresia diaxeirisis
dieksodos-programma stiriksis epixeiriseon perifereia kentrikis makedonias
enisxisi

Δράση ΙΙ

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση ΕΝΑΥΣΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 80.065,44 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 40.032,71 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
Ψηφιακή Προβολή
Μεταφορικά μέσα
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αύξηση της κερδοφορίας της
ενίσχυση της εξωστρέφειας
επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.

Δράση ΙΙI

«Ψηφιακό Βήμα»

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση ΕΝΑΥΣΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 40.343,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 20.171,50 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ

Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α

Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και μεταφορά δεδομένων κ.α)

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων


Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της

αύξηση της κερδοφορίας της

ενίσχυση της εξωστρέφειας

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας


Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.