ΕΝΑΥΣΗ ΙΚΕ

Έδρα: ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, Τ.Θ. Δ1875 Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122560506000
...Εταιρικό Κεφάλαιο: 60.000€
Διαχειριστές:
- Αδάμ Γεώργιος, Θεμιστοκλέους 15, Θεσσαλονίκη.
- Λούγγος Βασίλειος, Ανδρέα Παπανδρέου 24, Θεσσαλονίκη.